Szlapak

Menu

Strona główna » Oferta nawozów

Oferta nawozów

Oferta nawozów sztucznych i naturalnych

płynny RSM


Roztwór Saletrzano - Mocznikowy (RSM)


Charakterystyka produktu:
Roztwór saletrzano – mocznikowy ( RSM) otrzymywany jest przez zmieszanie w stosunku molowym 1:1 roztworów - saletry amonowej i mocznika. Jest nawozem o szybkim i długotrwałym działaniu ze względu na zawartość trzech form azotu: amonowej, azotanowej i amidowej. Zawiera inhibitor korozji. Bez dodatków antykorozyjnych powoduje korozję stali zwykłej, metali nieżelaznych i ich stopów. Agresywność RSM zmniejsza się wraz ze wzrostem stężenia azotu, ze wzrostem pH i spadkiem temperatury. Dezaktywowany zimny roztwór RSM w 293K (20°C) wykazuje niską korozyjność.

W zależności od zawartości azotu (N) ogólnego rozróżnia się trzy rodzaje roztworów:

* 28% N
* 30% N
* 32% N


Poniżej przedstawiono niektóre właściwości fizykochemiczne w zależności od stężenia azotu w RSM:


Rodzaj
28% N 30% N 32% N
Gęstość właściwa w 293K (20°C)  1,28 kg/dm3 1,30 kg/dm3 1,32 kg/dm3
Temperatura krystalizacji 256 K (-17°C) 264 K (-9°C) 273 K (0°C) 
Parametry jakościowe:
Roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM) jest produktem wysokiej jakości. Produkt posiada certyfikat (nr Q/13/20003/07/PC) wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem jakości Q.Wymagania szczegółowe dla poszczególnych rodzajów RSM podaje poniższa tabela:

Rodzaj RSM 28 RSM30 RSM 32
Zawartość azotu całkowitego 28 % 30 % 32 %
Zawartość sumy azotu amonowego i azotanowego  14 % 15 % 16 %
Zawartość azotu amidowego dopełnienie dopełnienie dopełnienie
Gęstość w temperaturze 20°C  1,28±0,01 kg/dm3 1,30±0,01 kg/dm3 1,32±0,01 kg/dm3
pH roztworu  w granicach 7 ± 0,5 7 ± 0,5 7 ± 0,5
pH roztworu  w granicach 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Pakowanie:
Roztwór saletrzano-mocznikowy należy pakować do:

* cystern lub autocystern stalowych,
* pojemników z tworzyw sztucznych,
* innych opakowań po uzgodnieniu z odbiorcą.


Transport:
Roztwór saletrzano-mocznikowy należy przewozić zgodnie z ogólnymi przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym i drogowym. W trakcie transportu, produkt należy chronić przed przekroczeniem temperatury krystalizacji. RSM nie podlega przepisom RID/ADR/IMIDG.


Zastosowanie:
Roztwór saletrzano-mocznikowy może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb do przedsiewnego i pogłównego nawożenia zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw warzywniczych i sadowniczych.


Warunki przechowywania:
Roztwór saletrzano-mocznikowy należy przechowywać w zamkniętych zbiornikach z odpowietrzeniem w temperaturze wyższej od temperatury krystalizacji. Zbiorniki, pompy i rurociągi, którymi przetłaczany jest nawóz powinny być wykonane z materiałów odpornych na jego działanie, np. emalii, stali kwasoodpornej, odpowiednio zabezpieczonej stali zwykłej lub tworzyw sztucznych ( polietylenu, polipropylenu, PCV). Nie dopuszcza się stosowania metali kolorowych lub ich stopów. W czasie magazynowania nie następuje utrata wartości odżywczych nawozu. Odparowującą wodę należy uzupełnić do stanu pierwotnego.


Środki ostrożności:
W normalnych warunkach składowania i manipulacji preparat stabilny, składniki jego nie są lotne. Powstające w wyniku odparowania wody krystaliczne narosty w połączeniu z materiałami organicznymi mogą stwarzać zagrożenie pożarowe i wybuchowe. Należy unikać rozlewania nawozu na materiały łatwopalne, np. słomę, siano (nie dotyczy oprysku ściernisk), wełnę drzewną, smary itp.Do pobrania:

Karta charakterystyki produktu RSM

Podstawowe informacje o zasadach stosowania

Zainteresowanie producentów rolnych roztworem saletrzano-mocznikowym - a zarazem jego zużycie, stopniowo się zwiększa mimo niesprzyjających dla rolnictwa uwarunkowań ekonomicznych. Zwracana przez producentów rolnych uwaga na tę formę nawozu nie jest całkowicie przypadkowa. Wiadomo bowiem, że w porównaniu do granulowanych form nawozów azotowych, produkcja roztworu saletrzano-mocznikowego jest znacznie mniej energochłonna. W związku z tym proponowana przez producenta RSM cena jednostki składnika użytecznego zawartego w tym nawozie może być niższa, co znajduje jednoznaczne potwierdzenie w ofercie handlowej Zakładów Azotowych „Puławy" Spółka Akcyjna.

Wzrost zainteresowania płynnym nawożeniem roślin roztworem saletrzano-mocznikowym RSM jest też rezultatem znacznego postępu techniki rolniczej, zwłaszcza w dziedzinie efektywnego stosowania ciekłych agrochemikaliów. Obecnie występują również nieporównywalnie lepsze możliwości dostępu do odpowiednio przystosowanego sprzętu technicznego jaki jest wymagany we wszystkich operacjach technologicznych związanych z transportem, magazynowaniem, przeładunkami i stosowaniem roztworu saletrzano-mocznikowego w rolnictwie.

Eksperymentalnie potwierdzone zostały także zalety roztworu saletrzano-mocznikowego, do których należy zaliczyć jego autentyczną uniwersalność, a przede wszystkim niezwykle szybkie i skuteczne działanie nawozowe, zwłaszcza w warunkach niedoboru wilgoci w glebie.

Ważną i wartą podkreślenia zaletę eksploatacyjną RSM stanowi możliwość pełnej mechanizacji wszystkich operacji transportowych, przeładunkowych i magazynowych w obrębie gospodarstwa rolnego. Zaoszczędzane zasoby pracy, zwłaszcza siły roboczej, mogą być tym sposobem przeznaczane do innych zadań.

O wielu innych - nie wymienionych korzyściach nawożenia roślin roztworem saletrzano-mocznikowym należy się oczywiście samemu przekonać stosując ten nawóz we własnym przedsiębiorstwie.

Materiały informacyjne o roztworze saletrzano-mocznikowym RSM zawierają ogólną charakterystykę niektórych jego cech i własności użytkowych oraz ważniejszych zastosowań rolniczych - z czym na wstępie warto się zapoznać.Do pobrania:

Szczegółowe informacje o zasadach stosowania RSM

Przechowywanie RSM
krystalizacja i wpływ zamarzania na zbiorniki i właściwości fizykochemiczne nawozu


Temperatura krystalizacji roztworu saletrzano – mocznikowego RSM zależy od zawartości azotu całkowitego i wynosi:

* dla RSM 32 % N - 0° C
* dla RSM 30 % N – (-9)° C
* dla RSM 28 % N – (-17)° C

Podczas krystalizacji RSM nie zwiększa swojej objętości, nie zachodzi więc obawa zniszczenia zbiornika magazynowego. Przy wzroście temperatury otoczenia powyżej temperatury krystalizacji, nawóz nabywa ponownie konsystencję czystego roztworu bez ujemnego wpływu na jakość. Nie jest wskazane jednak dopuszczenie do krystalizacji RSM w zbiornikach magazynowych, ponieważ w polskich warunkach atmosferycznych proces topnienia może przebiegać powoli (chłodna wiosna z ujemnymi temperaturami w nocy).

Skrystalizowany RSM na wiosnę trzeba mieszać, gdyż kryształy nawozu osadzają się na spodzie zbiornika. Proces mieszania najlepiej przeprowadzić przy zastosowaniu pompy cyrkulacyjnej. Gdy ewentualnie utworzy się skorupa na dole zbiornika, to należy zbiornik ogrzać w celu jej rozpuszczenia, a następnie nawóz w zbiorniku wymieszać.

W celu uniknięcia tego typu kłopotów ZAP S.A. proponują na okres zimowy dostawę RSM o stężeniu azotu całkowitego 28% lub 30 %. Podczas magazynowania RSM w okresie zimowym należy pamiętać o opróżnieniu z nawozu pomp i rurociągów przesyłowych. W przeciwnym przypadku może dojść do zniszczenia pompy podczas jej uruchamiania w sytuacji zakrystalizowania nawozu. RSM działa umiarkowanie korozyjnie na stal zwykłą. Zbiorniki napełnione nawozem ulegają w mniejszym stopniu korozji niż zbiorniki opróżnione z RSM. Korozyjność nawozu wzrasta wraz ze zmniejszeniem stężenia azotu całkowitego. Przy pierwszym napełnieniu zbiornika poleca się dozowanie do roztworu podwójnej dawki inhibitora korozji (na życzenie klienta).


Rozcieńczanie RSM – zasady i proporcje
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w celu zmniejszenia kosztów transportu i przeładunku u odbiorców dostarczają RSM głównie o stężeniu azotu całkowitego na poziomie 32 %. Nawóz RSM zgodnie ze standardami europejskimi oraz wymogami techniczno-eksploatacyjnymi w rolnictwie powinien być stosowany w formie zawierającej 28 % azotu i o gęstości 1,28 kg/dm3. Skoncentrowany nawóz saletrzano-mocznikowy RSM 32% lub 30% przy rozcieńczaniu należy zawsze dodawać do wody a nie w kolejności odwrotnej. Takie postępowanie umożliwia też dokładniejsze wymieszanie obu komponentów.

Metody otrzymywania RSM 28% N z roztworów nawozu bardziej skoncentrowanych:


Ilość wody ( Lw ) w litrach potrzebną do rozcieńczenia RSM 32%N i 30%N do zawartości 28%N , a więc do gęstości 1,28kg/dm3, oblicza się w sposób następujący:

* Lw = RSM 32%N ( w litrach) x 0,189
* Lw = RSM 30%N ( w litrach) x 0,093Ilość wody ( Kw ) w kilogramach potrzebną do rozcieńczenia RSM 32%N i 30%N do zawartości 28%N , a więc do gęstości 1,28kg/dm3, oblicza się w sposób następujący:

* Kw = RSM 32%N ( w kg) x 0,143
* Kw = RSM 30%N ( w kg) x 0,071Zasady obliczania ilości azotu zawartego w RSM 28% , 30% i 32% N

* 100kg RSM 28% N odpowiada 78 litrom cieczy zawierającej 28 kg azotu.
* 100 litrów cieczy zawiera 35,8 kg azotu, co odpowiada 128 kg RSM 28% N.

* 100kg RSM 30% N odpowiada 77 litrom cieczy zawierającej 30 kg azotu.
* 100 litrów cieczy zawiera 39 kg azotu, co odpowiada 130 kg RSM 30% N.

* 100kg RSM 32% N odpowiada 76 litrom cieczy zawierającej 32 kg azotu.
* 100 litrów cieczy zawiera 42 kg azotu, co odpowiada 132 kg RSM 32% N.Metody wyliczania czystego składnika (kg N) w RSM w kg lub litrach w zależności od stężenia:

* N (kg) = RSM 28% N w kg x 0,28 N (kg) = RSM 28% N w litrach x 0,35,
* N (kg) = RSM 30% N w kg x 0,30 N (kg) = RSM 30% N w litrach x 0,390,
* N (kg) = RSM 32% N w kg x 0,32 N (kg) = RSM 32% N w litrach x 0,420.Metody wyliczania ilości nawozu RSM w poszczególnych stężeniach odpowiadających konkretnym dawkom czystego składnika N w kg :

* N (kg) x 3,57 = RSM 28% N w kg N (kg) x 2,79 = RSM 28% N w litrach
* N (kg) x 3,34 = RSM 30% N w kg N (kg) x 2,57 = RSM 30% N w litrach
* N (kg) x 3,14 = RSM 32% N w kg N (kg) x 2,38 = RSM 32% N w litrach


Technika rozładunku cystern kolejowych
Należy stosować ogólne zasady rozładunku zbiorników (cystern). Przed rozpoczęciem rozładunku nawozu z cysterny należy bezwzględnie otworzyć górny właz nalewowy. Cysterny, jakimi dysponują ZAP S.A., wyposażone są w dolne króćce wylotowe z zaworami. Końcówki króćców są nagwintowane, co umożliwia bezpośrednie podłączenie urządzeń przeładunkowych. Do przepompowywania roztworu z cysterny do zbiornika zaleca się używać pomp wirowych, bezdławikowych z napędem elektrycznym, benzynowych albo z wału traktora. Nie powinno się używać pomp z dławikami z materiałów palnych. Jeżeli ma to miejsce, nie należy dopuścić do pracy pompy przy zamkniętych zaworach, aby uniknąć przegrzania dławików.

RSM jest substancją niepalną. Jednak powstające przy przegrzaniu narosty krystaliczne mogą ulegać gwałtownemu rozkładowi i w zetknięciu z palnym materiałem dławika spowodować samozapłon. Z tych względów krystaliczne pozostałości nawozu na maszynach i urządzeniach należy każdorazowo przed przystąpieniem do prac spawalniczych dokładnie spłukać. Należy również uważać, aby w czasie transportu i prac przeładunkowych nie dochodziło do zetknięcia roztworu ze słomą, sianem, smarami olejami itp. Ze względu na korozyjne działanie roztworu w urządzeniach przeładunkowych nie należy stosować części z miedzi, mosiądzu i cynku.


Zasady bezpiecznego stosowania RSM
Roztwór saletrzano-mocznikowy RSM nie jest toksyczny, podobnie jak jego produkty wyjściowe – saletra amonowa i mocznik. Podczas jego stosowania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. Chronić przed przedostaniem się nawozu do zbiorników wodnych i kanałów. Szersze informacje na temat bezpieczeństwa przy pracach związanych z eksploatacją RSM oraz technik i zasad stosowania RSM można znaleźć w publikacji Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. pt. „Roztwór saletrzano-mocznikowy RSM – podstawowe informacje o zasadach stosowania”.
Do pobrania:

Szczegółowe informacje dotyczące przechowywania RSM
Zasady nawożenia azotem warzyw w uprawie polowej

Nawozy mają najwyższą plonotwórczą efektywność spośród wszystkich czynników intensyfikacji produkcji rolnej. W Polsce wynosi ona od 30 do 60% całości przyrostu plonów roślin. Jednakże produkcja nawozów, w tym głównie azotowych, jest bardzo energochłonna, co wiąże się ze stosunkowo ich wysoką ceną. Zbyt wysoki wzrost cen nawozów w stosunku do niewspółmiernie niższego wzrostu cen produktów rolnych był w naszym kraju na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia przyczyną ponad trzykrotnego spadku nawożenia (NPK).

W Polsce od 1993 roku nawożenie wzrasta w tempie około 5% rocznie, ale ilości stosowanych obecnie nawozów (ok. 87 kg NPK/ha) są jeszcze dalekie od poziomu pozwalającego wydatnie zwiększyć konkurencyjność polskiego rolnictwa i ogrodnictwa. Dlatego w najbliższym dziesięcioleciu przewiduje się znaczne zwiększenie dawek wnoszonych nawozów mineralnych. Zgodnie z prognozami – w stosunku do stanu obecnego – dawka wprowadzanego azotu powinna wzrosnąć w tym okresie aż o około 90%, potasu o 50%, a fosforu o 30%.

Wzrost poziomu nawożenia z jednej strony przyniesie niewątpliwie wymierne korzyści związane z uzyskiwaniem wyższych plonów roślin o wysokich parametrach jakościowych, z drugiej zaś - wpłynie także znacząco na zwiększenie kosztów nawożenia. Producenci rolni będą poszukiwali zatem nawozów relatywnie tanich, charakteryzujących się jednocześnie wysoką efektywnością jednostkową. Takim nawozem niewątpliwie jest oferowany przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. płynny nawóz azotowy o nazwie roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM).

Produkcję RSM Zakłady Azotowe w Puławach – wychodząc naprzeciw trendom światowym – rozpoczęły już w 1990 roku. W początkowym okresie niemal cała wyprodukowana ilość tego nawozu przeznaczana była na rynki zagraniczne. Obecnie polscy rolnicy doceniają coraz bardziej wielostronne korzyści ekonomiczne i agrochemiczne występujące przy jego stosowaniu. Na wzrost zużycia RSM w kraju wywiera niewątpliwie wpływ coraz lepsza sieć magazynowo-aplikacyjna i przekonanie się producentów rolnych o jego zaletach.

Rolnicy mają już stosunkowo dobre rozeznanie odnośnie zasad stosowania roztworu saletrzano-mocznikowego pod uprawy rolnicze. Opracowanie to wychodzi naprzeciw ich postulatom i – obok danych dotyczących ogólnej charakterystyki RSM – zawiera podstawowe informacje o nawożeniu nim warzyw uprawianych w polu.Do pobrania:

Szczegółowe informacje dotyczące zasad nawożenia azotem warzyw w uprawie polowej


Stosowanie a plonowanie i jakość ziarna pszenicy ozimej

Pszenica z uwagi na duże znaczenie w żywieniu człowieka oraz wysoki potencjał plonowania zajmuje jedną z największych powierzchni zasiewów roślin zbożowych na świecie. Ziarno pszenicy przeznacza się głównie na cele konsumpcyjne, w związku z tym otrzymany surowiec musi charakteryzować się odpowiednimi cechami jakościowym. System klasyfikacji ziarna pszenicy opiera się na parametrach ważnych dla technologów piekarnictwa oraz młynarzy. Zgodnie z tą klasyfikacją wydzielono 5 grup jakości ziarna pszenic (pszenica elitarna, pszenica jakościowa, pszenica chlebowa, pszenica na ciastka oraz paszowa). Trzy pierwsze są to grupy odmian o najlepszych parametrach technologicznych, które używane są przez przemysł piekarski do wypieku pieczywa lub jako polepszacze mąki. Klasyfikację przeprowadza się na podstawie rzeczywistych wartości wyróżników jakościowych, takich jak: liczba opadania, zawartość białka, wskaźnik sedymentacji, wodochłonność mąki, rozmiękczenie ciasta, energia ciasta, objętość chleba, wydajność mąki.

Zapotrzebowanie na ziarno pszenicy konsumpcyjnej w Polsce określa się na 4,3 mln ton rocznie. Jednak ziarno o dobrej jakości skupowane jest w ilości około 3,5 mln ton. Uzyskanie zatem ziarna o wysokich parametrach jakościowych jest pożądane dla zapewnienia potrzeb krajowych. Również obiektem handlu zagranicznego jest głównie ziarno „jakościowe”. Aby rolnicy mogli oferować ziarno o określonych parametrach jakości porównywalnych lub konkurencyjnych w stosunku do ziarna pochodzenia zagranicznego muszą stosować ściśle technologie produkcji ukierunkowane na uzyskanie surowca charakteryzującego się wysoką jakością.

Wartość technologiczna ziarna pszenicy w największym stopniu uwarunkowana jest genetycznie, zależy zatem od odmiany. Tym niemniej istotne znaczenie modyfikujące mają warunki siedliskowe i agrotechniczne. Wśród czynników ekologicznych największy wpływ na jakość ziarna pszenicy wywiera klimat, a zwłaszcza trzy jego elementy: temperatura, opady i usłonecznienie. Dla gromadzenia się białka w ziarnie i kształtowania korzystnych właściwości wypiekowych pożądana jest mała ilość opadów oraz wysoka temperatura i duże nasłonecznienie w okresie od kłoszenia do dojrzałości woskowej pszenicy.


Do pobrania:

Szczegółowe informacje dotyczące stosowanie, plonowanie i jakość ziarna pszenicy ozimej


mocznik


Mocznik (nawóz mineralny)
Nawóz WE

Mocznik jest nawozem uniwersalnym o bardzo wysokiej zawartości azotu - 46% (w formie amidowej). Może on być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne i na wszystkich glebach. Należy jednak zaznaczyć, że na glebach bardzo kwaśnych, silnie zasadowych, świeżo zwapnowanych oraz podmokłych i zmarzniętych wykazuje zmniejszoną efektywność. Można go stosować przedsiewnie, pogłównie, a także dolistnie w roztworze wodnym o stężeniu dostosowanym do aktualnych potrzeb roślin. Dolistne dokarmianie roślin mocznikiem jest najskuteczniejsze w warunkach małego nasłonecznienia, niższych temperatur oraz dobrej wilgotności gleby.


Uwaga !
W połączeniu z roztworem mocznika wszelkie środki ochrony roślin działają skuteczniej i dlatego należy je stosować w najmniejszych zalecanych dawkach.


Mocznika nie wolno mieszać z innymi nawozami azotowymi (za wyjątkiem siarczanu amonu). Nawóz ten może być łączony z fosforanem amonu, solą potasową oraz nawozami wieloskładnikowymi NPK. Jednorazowa dawka mocznika nie powinna przekroczyć 200 kg/ha.

Mocznik transportuje się luzem albo w opakowaniach, transportem wodnym, kolejowym lub samochodowym zgodnie z przepisami o przewozie ładunków obowiązujących w tych rodzajach transportu. Nawóz należy magazynować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem, opadami atmosferycznymi oraz przedostaniem się wód gruntowych. Wskazane jest składowanie towaru pod dachem.

Dostępny luzem, w workach 50 kg, w big-bagach 500 kg.
Zalecane dawki nawozu w kg/ha

Roślina Gleby lekkie Gleby ciężkie
zboża jare 35 55
rzepak 90 130
zeimniaki 70 100
burak cukrowy 90 130
użytki zielone 130 150

Środki ostrożności
Nawóz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia. Przy pracach z nawozem używać rękawic oraz środków ochrony dróg oddechowych i oczu. W przypadku zatrucia nawozem należy wywołać wymioty i wezwać lekarza.


salerta amonowa


Saletra amonowa - N 34% (nawóz mineralny)


Saletra amonowa jest nawozem uniwersalnym. Stosowana jest pod prawie wszystkie uprawy i na wszystkich rodzajach gleb. Nadaje się do przedsiewnego i pogłównego nawożenia. Przy nawożeniu pogłównym na glebach zasadowych pożądane jest przykrycie nawozu glebą w celu uniknięcia straty azotu. Nie zaleca się stosowania w okresie jesiennym w dawkach przekraczających jesienne potrzeby roślin ze względu na duże straty azotu związane z wymywaniem formy azotanowej z gleby. Nadmierny rozwój części wegetatywnych rośliny przed okresem zimowym jest także czynnikiem negatywnym.

Saletra amonowa występuje w postaci granulowanej. Jest ona produktem bardzo higroskopijnym, łatwo rozpuszczalnym w wodzie i mocno reaktywnym chemicznie. Należy ją przechowywać w pomieszczeniach magazynowych, wykluczających przedostanie się opadów atmosferycznych i wód gruntowych. Produkt ten należy również chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i przegrzaniem (powyżej 30°C) oraz zanieczyszczeniem. W bezpośrednim sąsiedztwie nie mogą znajdować się związki chemiczne i materiały reagujące z saletrą lub łatwopalne np. środki ochrony roślin, wapno, cement, kwasy, węgiel, drewno, trociny, materiały pędne, smary, słoma. Saletry nie wolno składować obok innych (niż saletrzane) nawozów. Transportuje się ją wyłącznie krytymi środkami transportu.

Dostępna w workach 50 kg, w big-bagach 500 kg.


Zalecane dawki nawozu.
Poszczególne gatunki roślin charakteryzują się różnym zapotrzebowaniem na azot. Przy ustalaniu zapotrzebowania trzeba uwzględnić odczyn gleby, przedplon, dobór roślin, ilość opadów, program ochrony chemicznej oraz przeznaczenie plonu użytkowego. Podane poniżej dawki saletry amonowej są dawkami uśrednionymi i przy końcowej decyzji odnośnie dawki azotu należy uwzględnić lokalne warunki stosowania.


Roślina kg/ha
pszenica 200 - 380
rzepak ozimy 410 - 590
rzepak jary 180 - 350
pszenżyto ozime 200 - 350
żyto ozime 180 - 260
ziemniaki 180 - 350
burak cukrowy i pastewny 380 - 530
trawy 500 - 680

Środki ostrożności
Nawóz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i przechowywany zgodnie z w/w zasadami nie stwarza zagrożenia. Przy długotrwałych pracach z nawozem używać rękawic oraz środków ochrony dróg oddechowych i oczu. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry należy skontaktować się niezwłocznie z lekarzem.

Uwaga !
Saletra amonowa wykazuje właściwości samozapłonu (termicznego lub chemicznego). W trakcie spalania wydzielane są toksyczne gazy. W przypadku przegrzania i/lub wymieszania saletry z innymi substancjami istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.


fosforan amonu


Fosforan amonu NP 12-52 (nawóz mineralny)
Nawóz WE


Fosforan amonu jest skoncentrowanym nawozem o wysokiej zawartości azotu -12% (w formie amonowej) i fosforu - 52% (P2O5 - rozpuszczalnego w wodzie lub w obojętnym roztworze cytrynianu amonowego).

Fosforan amonu jest nawozem uniwersalnym - odpowiednim dla wszystkich gleb, z wyjątkiem bardzo kwaśnych i o odczynie wyraźnie zasadowym. Może być stosowany do nawożenia większości roślin w uprawie polowej i na użytkach zielonych. Fosforan amonu jest nawozem przedsiewnym, należy go wysiewać pod pług, kultywator lub bronę i przestrzegać równomiernego wysiewu na polu.

Fosforan należy magazynować w warunkach zabezpieczających przed zanieczysz-czeniem, opadami atmosferycznymi oraz przedostaniem się wód gruntowych. Transportuje się go luzem albo w opakowaniach, transportem wodnym, kolejowym lub samochodowym zgodnie z przepisami o przewozie ładunków obowiązujących w tych rodzajach transportu.

Dostępny luzem, w workach 50 kg, w big-bagach 500 kg.Zalecane dawki nawozu w kg/ha

zboża ozime i jare przy średniej zawartości fosforu w glebie 130
zboża ozime i jare przy bardzo niskiej zawartości fosforu 200 - 170
rzepak ozimy i rośliny strączkowe 130 - 180
rośliny okopowe, w zależności od zawartości fosforu 130 - 220
użytki zielone (rozsiewać wczesną wiosną) 110 - 140
Środki ostrożności i warunki BHP
Fosforan amonu jest nawozem nietoksycznym, niepalnym, bez zapachu, pyły nawozu mogą powodować podrażnienie skóry, błon śluzowych, spojówek oczu. Zalecane jest stosowanie masek przeciwpyłowych i środków ochrony oczu. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza.


Fosforan amonu NP 18-46 (nawóz mineralny)
Nawóz WEFosforan amonu NP 18-46 jest nawozem przedsiewnym. Zaleca się zmieszanie z glebą na głębokość około 15 cm. Proporcje składników N i P2O5 predysponują go do stosowania na gleby ubogie w fosfor. Szczególnie zalecany jest do stosowania pod rośliny ozime. Przy ustalaniu dawek pokarmowych należy brać pod uwagę fosfor jako składnik główny.


Skład nawozu:

* azot (N) - 18,0% w formie amonowej
* Pięciotlenek fosforu (P2O5) - 46,0% rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie
* granulacja 0,5-4 mm - min 90%Zalecane dawki nawozu w kg/ha

pszenica ozima 140
pszenżyto ozime 110
rzepak ozimy 155
jęczmień jary browarny 125
jęczmień jary paszowy 150
ziemniaki - odmiany wczesne 150
ziemniaki - odmiany późne 190
buraki cukrowe 210
strączkowe (na nasiona) 145
motylkowe drobnonasienne (w czystym siewie) 160
łąki kośne - siano 170
pastwiska 160

Środki ostrożności:

Nawóz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia. Przy długotrwałych pracach z nawozem używać rękawic oraz środków ochrony dróg oddechowych i oczu. W przypadku dostania się nawozu do oczu przemyć dużą ilością wody. W razie wypadku pilnie skontaktować się z lekarzem. Nawóz nie jest materiałem palnym. Okres przydatności nawozu do stosowania 12 miesiące.

Należy też:

* przestrzegać zasad przechowywania i transportowania
* przenosić tylko w dwie osoby


UWAGA !
Nawóz żrący przy zawilgoceniu.


sól potasuChlorek potasu - sól potasowa 60% K2O(nawóz mineralny)
Nawóz WE


Sól potasowa (chlorek potasu) występuje w postaci granulowanej i krystalicznej. Jest skoncentrowanym, rozpuszczalnym w wodzie nawozem potasowym o zawartości substancji odżywczej (tlenku potasu) 60%.

Stosowany jest pod prawie wszystkie uprawy i na wszystkich rodzajach gleb. Jest szczególnie efektywny na glebach torfiastych i lekkich piaskowych. Zwiększa urodzajność i polepsza jakość roślin uprawnych usprawniając gospodarkę wodną (wytrzymałość na susze) oraz przyspieszając procesy fotosyntezy. Rośliny dobrze zaopatrzone w potas lepiej znoszą mrozy oraz wykazują zwiększoną odporność na choroby. Nawożenie roślin potasem wpływa na lepsze wykorzystanie przez rośliny azotu - co wpływa na wielkość i jakość zbiorów. Rośliny dobrze zaopatrzone w potas sprzyjają z kolei zdrowiu ludzi i zwierząt poprzez zwiększenie zawartości potasu w diecie.

Chlorek potasu jest używany do podstawowego nawożenia przedsiewnego i do nawożenia podtrzymującego. Sól potasową należy mieszać z glebą na głębokość 10÷15 cm. Nadaje się do nawożenia wszystkich roślin uprawnych z wyjątkiem tytoniu, chmielu, roślin jagodowych i niektórych warzyw. Na zboża ozime, rzepak ozimy i na plantacjach trwałych sól potasową można stosować również pogłównie.

Nawóz należy magazynować w warunkach zabezpieczających przed zanieczysz-czeniem, opadami atmosferycznymi oraz przedostaniem się wód gruntowych. Wskazane jest składowanie towaru pod dachem. Transportuje się ją luzem albo w opakowaniach, transportem wodnym, kolejowym lub samochodowym zgodnie z przepisami o przewozie ładunków obowiązujących w tych rodzajach transportu.

Dostępny luzem, w workach 50 kg, w big-bagach 500 kg.Zalecane dawki nawozu

Roślina kg/ha
zboża ozime 200
zboża jare 170
kukurydza (na ziarno) 220
rzepak ozimy 260
burak cukrowy 280
ziemniaki - odmiany wczesne 180
ziemniaki - odmiany późne 250
kukurydza na silos 240
strączkowe (na nasiona) 200
motylkowe drobnonasienne (w czystym siewie) 230
motylkowe z trawami 200
łąki kośne 200
pastwiska 170
Środki ostrożności:

Nawóz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia. Przy długotrwałych pracach z nawozem używać rękawic oraz środków ochrony dróg oddechowych i oczu. W razie zaprószenia oczu, przemyć oczy dużą ilością czystej wody. Chlorek potasu nie tworzy związków toksycznych w powietrzu, nie jest materiałem palnym, bezpieczny jeżeli chodzi o powstanie pożaru lub wybuch.


UWAGA !
Nawóz żrący przy zawilgoceniu.Szlapak.pl © 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona optymalizowana dla przeglądarki FireFox 3.5 lub nowszej
Dachy, klimatyzacja,węgiel - Chełm - ZUH